Robotlar ve Sağlık Sektörü Gelecekteki Uygulamaları

Robotlar ve Sağlık Sektörü Gelecekteki Uygulamaları

Sağlık sektörü, teknolojinin hızlı ilerlemesiyle birlikte büyük dönüşümler yaşamaktadır. Son yıllarda, r
Ana Sayfa Genel, Güncel, Özlük Haklar, Sağlık Bakanlığı Görevde Yükselme 18 Ekim 2016 17354 Görüntüleme

Sağlık bakanlığı Görevde Yükselme Sınavına Kimler Başvurabilir?

Sağlık bakanlığı Görevde Yükselme Sınavına Kimler Başvurabilir?

 

Sağlık bakanlığı 12 Şubat 2017 tarihinde Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği  sınavı yapılacağını duyurdu peki Görevde Yükselme Sınavına Kimler Başvurabilir?

Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Ünvan Değişikliği Yönetmeliği

BİRİNCİ BÖLÜM
Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar
Amaç
MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, liyakat ve kariyer ilkeleri çerçevesinde, hizmet gerekleri ve personel planlaması esas alınarak Sağlık Bakanlığında görev yapan personelin görevde yükselme ve unvan değişikliğine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Kapsam
MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, Sağlık Bakanlığı merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatında 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 4 üncü maddesinin (A) fıkrasına tabi olarak görev yapan personelden görevde yükselme veya unvan değişikliği suretiyle atanacakları kapsar.
(2) Bu Yönetmelik kapsamında bulunan ve doktora öğrenimini bitiren personelden, atanılacak görev için aranan ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendine göre hesaplanan toplam hizmet süresine sahip olmaları ve mevzuatla aranan öğrenim şartını taşımaları kaydıyla uzman veya aynı düzeydeki görevler ile daha alt görevlere yapılacak atamalarda bu Yönetmelik hükümleri uygulanmaz.

Dayanak
MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik; 14/7/1965 tarihli ve 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 13/12/1983 tarihli ve 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamenin 43 üncü maddesi ve 15/3/1999 tarihli ve 99/12647 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulan Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmelik hükümlerine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar
MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;
a) Alt görev: 27/9/1984 tarihli ve 3046 sayılı Bakanlıkların Kuruluş ve Görev Esasları Hakkında Kanunda belirtilen hiyerarşik kademeler çerçevesinde daha alt hiyerarşi içindeki görevleri,
b) Aynı düzey görev: Hiyerarşi, görev, yetki ve sorumluluk açısından aynı grupta ya da grup içinde alt gruplar olması halinde aynı alt grupta gösterilen görevleri,
c) Bakanlık: Sağlık Bakanlığını,
ç) Birim: 181 sayılı Sağlık Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun Hükmünde Kararnamede belirtilen merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı hizmet birimlerini,
d) Genel Müdür: Bakanlık Personel Genel Müdürünü,
e) Genel Müdürlük: Bakanlık Personel Genel Müdürlüğünü,
f) Genel Yönetmelik: Kamu Kurum ve Kuruluşlarında Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Esaslarına Dair Genel Yönetmeliği,
g) Görevde yükselme eğitimi: Görevde yükselmeye ilişkin olarak görevlerin özelliklerine göre verilecek hizmet içi eğitimi,
ğ) Görevde yükselme sınavı: Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar için Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya §yükseköğretim kurumlarından birine Bakanlıkça yaptırılacak yazılı sınavı,
h) Hizmet grupları: Benzer veya aynı düzeydeki unvanlardan oluşan grupları,
ı) Hizmet süresi: Müracaat bitim tarihi itibarıyla, 217 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamenin 2 nci maddesi kapsamındaki kamu kurum ve kuruluşlarında geçen fiili hizmet sürelerini (İşçi statüsü ile geçici personel statüsünde geçirilen hizmetler hariç),
i) İş günü: Ulusal bayram ile genel ve hafta sonu tatil günleri hariç diğer günleri,
j) Sınav kurulu: Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınav Kurulunu,
k) Unvan değişikliği sınavı: En az ortaöğretim düzeyinde mesleki veya teknik eğitim sonucu ihraz edilen unvanlara ilişkin görevlere atanacakların tabi tutulacağı yazılı sınavı,
l) Yönetmelik: Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliğini,
ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliğine İlişkin Esaslar
Hizmet grupları
MADDE 5 – (1) Hizmet grupları aşağıda belirtilmiştir.
a) Yönetim Hizmetleri Grubu;
1) İl Sağlık Müdürü,
2) İl Sağlık Müdür Yardımcısı,
3) Sağlık Grup Başkanı,
4) Baştabip,
5) Baştabip Yardımcısı,
6) Depo ve Tamirhane Müdürü, Şube Müdürü, Hastane Müdürü,
7) Hastane Müdür Yardımcısı,
8) Başhemşire,
9) Şef,
b) Araştırma, Planlama Hizmetleri Grubu;
1) Uzman, Araştırmacı, Eğitim Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı,
c) Bilgi İşlem Hizmetleri Grubu;
1) Çözümleyici,
ç) İdari Hizmetler Grubu;
1) Ayniyat Saymanı, Muhasebeci, Sayman,
2) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Daktilograf, Veznedar, Santral Memuru, Ambar Memuru, Memur,
3) Şoför,
d) Yardımcı Hizmetler Grubu;
1) Gassal, Terzi, Teknisyen Yardımcısı, Aşçı, Berber, Bahçıvan, Kaloriferci, Hizmetli, Bekçi, Dağıtıcı.
Unvan değişikliğine tabi kadrolar

MADDE 6 – (1) Unvan değişikliğine tabi kadrolar şunlardır:
a) Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi, Eczacı, Avukat, Mühendis, Mimar, Veteriner Hekim, Matematikçi, İstatistikçi, Kimyager, Fizikçi, Sağlık Fizikçisi, Çocuk Gelişimcisi, Biyolog, Psikolog, Sosyolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Fizikoterapist, Tercüman, Mütercim, Kütüphaneci, Tekniker, Teknik Ressam, Ressam, Grafiker, Programcı, Tıbbi Teknolog, Sağlık Teknikeri, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Diş Protez Teknisyeni, Sağlık Savaş Memuru, Odyolog, Teknisyen, Hemşire Yardımcısı, İmam, İmam Hatip, Kaptan, Gemi Adamı, Kameraman.
Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aranacak şartlar

MADDE 7 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olmadan yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) İl Sağlık Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az beş yıl hizmeti olan uzman tabip veya tabip olmak,
b) İdari ve mali işlerden sorumlu İl Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) Bakanlıkta en az iki yıl hizmeti bulunan ve beş yıl mesleki deneyime sahip olan lisans düzeyinde öğrenim veren hukuk, iktisat, işletme, kamu yönetimi, siyaset ve kamu yönetimi, maliye, çalışma ekonomisi ve endüstriyel ilişkiler yönetim bilişim sistemleri, sağlık idaresi, sağlık kurumları işletmeciliği, sağlık kurumları yöneticiliği, ekonometri bölümlerinden mezun olmak,
c) Diğer İl Sağlık Müdür Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az bir yıl hizmeti olan Uzman Tabip veya Tabip olmak,
ç) Sağlık Grup Başkanlığına atanabilmek için;
1) Tercihen Halk Sağlığı Uzmanı veya en az beş yıl hizmeti olan Tabip olmak,
d) Eğitim ve araştırma hastanelerinin Baştabip kadrosuna atanabilmek için;
1) Klinik ve Laboratuvar Şefi veya Şef Yardımcısı Tabipler ile tıp alanında Doçent veya Profesör olmak,
e) Özel dal hastanelerinin Baştabip kadrosuna atanabilmek için;
1) İlgili dal uzmanı olmak,
f) Diğer hastanelerin Baştabip kadrosuna atanabilmek için;
1) Uzman Tabip veya tıp alanında doktora yapmış Tabip ya da iktisat, işletme, kamu yönetimi, hukuk, maliye, sağlık yönetimi, muhasebe alanlarında lisans, yüksek lisans veya doktora eğitimi almış Tabip olmak,
g) Baştabip Yardımcısı kadrosuna atanabilmek için;
1) Uzman Tabip, Tabip, Eczacı veya Diş Tabibi olmak,
ğ) Başhemşire kadrosuna atanabilmek için;
1) Hemşirelikte en az lisans eğitimine sahip olmak,
gerekir.
(2) Başhemşire kadrosuna atanabilmek için kurum/kuruluşta, hemşirelikte lisans eğitimine sahip hemşire bulunmaması halinde diğer hemşirelerden de görevlendirme yapılabilir.
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak genel şartlar

MADDE 8 – (1) Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aşağıdaki genel şartlar aranır:
a) 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 68 inci maddesinin (B) bendinde belirtilen hizmet şartlarını taşımak,
b) Bakanlıkta en az iki yıl çalışmış olmak,
c) Yapılacak görevde yükselme sınavında başarılı olmak.
Görevde yükselme sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak özel şartlar

MADDE 9 – (1) Görevde yükselme suretiyle atanacaklarda aşağıdaki özel şartlar aranır.
a) Depo ve Tamirhane Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık eğitim veren mühendislik fakültelerinin; makine, mekatronik, endüstri, elektrik, elektrik-elektronik bölümlerinden mezun olmak,
b) Merkez teşkilatında bulunan Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lisans veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,
c) İl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lisans veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,
ç) İl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan Disiplin İşleri ile İlgili Şube Müdürü ile Hukuk ve Mevzuat İşleri ile İlgili

Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen hukuk fakültesi mezunu olmak,
d) İl Sağlık Müdürlüklerinde bulunan Halk Sağlığı (Toplum Sağlığı) Eğitim İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Yataklı Tedavi Hizmetleri İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Kamu Yataklı Tedavi Kurumları İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Özel Yataklı Tedavi Kurumları İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Tıp Meslekleri ve Özel Tanı Tedavi Merkezleri İşleri İlgili Şube Müdürü, Tıp Meslekleri İşleri İlgili Şube Müdürü, Ayakta Teşhis ve Tedavi ve Özel Tanı Merkezleri İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Bulaşıcı Hastalıkları İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Toplum Sağlığı İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Sağlık Ocakları İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Ana Çocuk Sağlığı ve Aile Planlaması İşleri ile İlgili Şube Müdürü, Tıbbi Cihaz ve Biyomedikal İşleri ile İlgili Şube Müdürü ve Çevre Sağlığı İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;

1) Tercihen Uzman Tabip veya Tabip olmak,
e) İl sağlık müdürlüklerinde bulunan Ağız ve Diş Sağlığı İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen Diş Tabibi olmak,
f) İl sağlık müdürlüklerinde bulunan Eczacılık İşleri ile İlgili Şube Müdürü ile Eczaneler ve Ecza Depoları İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen Tıbbi Farmakoloji Uzmanı veya Eczacı olmak,
g) İl sağlık müdürlüklerinde bulunan Kozmetik İşleri ile İlgili Şube Müdürü ile İlaç Üretim Yeri ve Tıbbi Ürün İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen Tıbbi Farmakoloji Uzmanı, Eczacı, Kimya Mühendisi veya Kimyager olmak,
ğ) İl sağlık müdürlüklerinde bulunan Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıkları İşleri ile İlgili Şube Müdürü ile Programlar, Uygulamalar, Ruh Sağlığı ve Sosyal Hastalıkları İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen Tabip, Sosyal Çalışmacı veya Psikolog olmak,
h) İl sağlık müdürlüklerinde bulunan Acil ve Afetlerde Sağlık Hizmeti İşleri ile İlgili Şube Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Tercihen acil tıp uzmanı veya tabip olmak,
ı) Eğitim Merkezi Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) En az lisans veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,
i) Hastane Müdürü kadrosuna atanabilmek için;
1) Sağlık idaresi yüksek okulu, sağlık kurumları yöneticiliği, sağlık kurumları işletmeciliği mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar tercih edilmek kaydıyla fakülte veya dört yıllık yüksek okul mezunu olmak,
j) Hastane Müdür Yardımcısı kadrolarına atanabilmek için;
1) Sağlık idaresi yüksek okulu, sağlık kurumları yöneticiliği, sağlık kurumları işletmeciliği mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksek okul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanlar tercih edilmek kaydıyla fakülte veya dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
k) Şef kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
l) Eğitim Uzmanı, Sivil Savunma Uzmanı, Uzman ve Araştırmacı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
m) Çözümleyici kadrosuna atanabilmek için;
1) En az dört yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
3) En az bir programlama dili bildiğini belgelemek,
n) Ayniyat Saymanı, Sayman ve Muhasebeci kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksek öğrenim mezunu olmak,
o) Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Daktilograf kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim mezunu olmak,
2) Bilgisayar İşletmeni ve Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni kadrosuna atanabilmek için Milli Eğitim Bakanlığınca onaylı en az 120 saat süreli bilgisayar kullanım belgesine sahip olmak, okulların bilgisayar bölümünden mezun olmak veya okullardan iki dönem bilgisayar eğitimi aldığını belgelemek,
ö) Şoför kadrosuna atanabilmek için;
1) En az ortaöğretim mezunu olmak,
2) En az (B) tip sürücü belgesine sahip olmak,
gerekir.

Unvan değişikliği sınavına tabi olmadan atama yapılacak kadrolar

MADDE 10 – (1) Uzman Tabip, Tabip, Diş Tabibi ve Eczacı kadrolarına unvan değişikliği suretiyle yapılacak atamalar, atanılacak kadronun gerektirdiği şartları taşımak kaydı ile sınavsız ve kura ile yapılır.
(2) Bu Yönetmelik kapsamındaki personelden doktora öğrenimini bitirmiş olanlar, unvan değişikliği sınavına katılmaksızın öğrenimle ihraz edilen görevlere atanabilirler.
Unvan değişikliği sınavına tabi olarak atanacaklarda aranacak şartlar

MADDE 11 – (1) Unvan değişikliği sınavına tabi olarak yapılacak atamalarda aşağıdaki şartlar aranır.
a) Avukat kadrosuna atanmak için;
1) Hukuk fakültesi mezunu olmak,
2) Avukatlık ruhsatına sahip olmak,
b) Mühendis, Mimar, Matematikçi, İstatistikçi, Kimyager, Fizikçi, Veteriner Hekim, Biyolog, Psikolog, Sosyal Çalışmacı, Diyetisyen, Fizyoterapist, Fizikoterapist, Odyolog, Sağlık Fizikçisi, Çocuk Gelişimcisi, Sosyolog, Tıbbi Teknolog, Kütüphaneci, Sağlık Teknikeri, Tekniker, Hemşire, Ebe, Sağlık Memuru, Sağlık Teknisyeni, Laborant, Diş Protez Teknisyeni, Hemşire Yardımcısı, Sağlık Savaş Memuru, Teknisyen, Teknik Ressam, Ressam, Grafiker, Kameraman, Kaptan, Gemi Adamı, İmam, İmam Hatip ve benzeri mesleki ve teknik öğrenim görmüş olmayı gerektiren kadrolara atanabilmek için;
1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
c) Programcı kadrosuna atanabilmek için;
1) En az iki yıllık yüksekokulların bilgisayar programcılığı bölümünden mezun olmak veya dört yıl süreli yükseköğretim mezunu olup Milli Eğitim Bakanlığından onaylı bilgisayar programcılığı sertifikasına sahip olmak,
2) En az iki işletim sisteminin uygulamasını bildiğini belgelemek,
3) En az bir programlama bildiğini belgelemek,
ç) Tercüman ve mütercim kadrosuna atanabilmek için;
1) Öğrenim durumu itibarıyla atanacağı kadro unvanını ihraz etmiş olmak,
2) Kamu Personeli Dil Bilgisi Seviye Tespit Sınavı (KPDS)’den 80 veya uluslararası geçerliliği bulunan bir sınavdan eşdeğer puan almış olmak,
gerekir.

Atama esasları
MADDE 12 – (1) Görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı sonucunda başarılı olanlar arasından, sınav sonuçlarının ilanından itibaren üç ay içinde başarı sıralamasına göre duyurulan boş kadro sayısı kadar atama yapılır. Puanların eşit olması hâlinde, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en yüksek olandan başlamak üzere atama yapılır. Ancak, yapılan puanlama sonunda eşitlik olması durumunda, sırasıyla;
a) 16 ncı maddenin birinci fıkrasının (g) bendine ilişkin puanı yüksek olanlara,
b) Hizmet süresi fazla olanlara,
c) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
ç) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir. Aylıksız izinde olanlar dâhil, atanmaya hak kazandıkları kadroya ilişkin görevlerine mevzuatla öngörülen süre içinde başlamayanların söz konusu atanma hakları sona erer.
(2) Sınavda başarılı olanlardan, atanma şartlarını taşımadıkları sonradan anlaşılanlar ile atama yapılıncaya kadarki dönemde atanma şartlarını kaybedenlerin sınavları geçersiz sayılarak atamaları yapılmaz; atamaları yapılmış olsa dahi iptal edilir.
(3) Duyurulan kadrolardan;
a) Atanma şartlarını taşımadıkları için sınavların geçersiz sayılması veya bu sebeple atamaların iptal edilmesi, atanılan göreve geçerli bir mazeret olmaksızın süresi içinde başlanılmaması ya da atanma hakkından vazgeçilmesi,
b) Emeklilik, ölüm, memurluktan çekilme veya çıkarılma, başka unvanlı kadrolara ya da başka bir kuruma naklen atanma sebepleriyle boş kalan veya boşalanlara, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı unvanlı kadrolar için yapılacak müteakip sınava kadar, sınavı kazandıkları hâlde kadro yetersizliği nedeniyle ataması yapılamayan personelin başarı sırasına göre atamaları yapılabilir.
(4) Atamaları yapılanlardan süresi içerisinde göreve başlamayanlar ile atanma isteminden vazgeçenlerin atamaları iptal edilir ve atanmaya hak kazandığı sınav sonucuna göre aynı kadrolara tekrar atamaları yapılmaz.
(5) Atama onaylarının, idareye intikal ettiği tarihten itibaren en geç 15 iş günü içinde ataması yapılan personele tebliğ edilmesi zorunludur.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme Eğitiminin Esasları
Görevde yükselme eğitiminin duyurusu ve başvuru

MADDE 13 – (1) Görevde yükselme suretiyle atama yapılacak kadroların sınıfı, unvanı, derecesi, atama yapılacak yerler ve adedi sınav tarihinden en az 45 gün önce personele duyurulur. Görevde yükselme eğitiminin yeri, tarihi ve diğer hususlar eğitime katılacaklara en az 15 gün önce Bakanlıkça duyurulur.
(2) Yukarıda belirtilen hususlara ilişkin bilgiler, duyurunun yapılmasından önce ilgili birimlerce Genel Müdürlüğe bildirilir.
(3) Eğitim duyurusu, eğitimin başlama tarihinden en az 30 gün önce ilan edilecek şekilde merkez, taşra ve döner sermaye birimlerine aynı zamanda gönderilir.
(4) Eğitime katılma başvuruları, personelin görev yaptığı il müdürlüğü tarafından eğitimi düzenleyen birime intikal ettirilir.
(5) Duyurudan önce aylıksız ve yıllık izinde bulunanlar, en geç eğitimin başlangıç tarihine kadar izinlerini sona erdirmek kaydıyla, başvuruda bulunabilirler.
(6) Merkez, taşra ve döner sermaye teşkilatı personeli, görevli bulundukları birimler ile diğer birimlerce düzenlenecek görevde yükselme eğitimine katılabilmek için başvuruda bulunabilirler.
Görevde yükselme eğitimine alınacak personelin seçimi

MADDE 14 – (1) Görevde yükselme eğitimine alınacakların sayısı duyurulan boş kadro sayısının üç katını geçemez. Üç katından az istekli bulunması halinde, başvuru şartlarını taşıyan başvuru sahibi tüm personelin eğitime alınması sağlanır. Duyurulan kadro sayısının üç katından fazla personelin başvurması halinde, Genel Yönetmeliğin ekinde yer alan Personel Değerlendirme Formunda belirtildiği şekilde puanlama yapılmak suretiyle, toplam puanı en fazla olandan başlamak üzere, kadro sayısının üç katı kadar personel belirlenerek eğitime alınır. Ancak yapılan puanlama sonunda eşitlik olması halinde, sırasıyla;
a) Hizmet süresi fazla olanlara,
b) Daha üst öğrenimi bitirmiş olanlara,
c) Üst öğrenim mezuniyet notu yüksek olanlara,
öncelik verilir.
(2) Sağlık idaresi yüksek okulu mezunu veya temel eğitimi idare ve işletmecilik olan yüksekokul ve fakültelerden mezun olup hastane işletmeciliği konusunda yüksek lisans veya doktora yapmış olanların Hastane Müdürü ve Hastane Müdür Yardımcılığı kadrolarına başvurmaları halinde öğrenim durumu itibarıyla aldıkları puanlara ayrıca iki puan ilave edilir.
(3) Bilgisayar ve istatistik fakülteleri mezunları ile en az bir programlama dilini ve iki işletim sistemini iyi derecede bildiğini belgelendirenlerin Bilgi İşlem ve İstatistik Şube Müdürü kadrolarına başvurmaları halinde öğrenim durumu itibarıyla aldıkları puanlara ayrıca iki puan ilave edilir.
(4) Görevde yükselme eğitimini tamamlayanlar, görevde yükselme sınavına katılmaya hak kazanırlar.
(5) Herhangi bir sebeple eğitime katılmayacakların yerine sırasıyla diğer adaylar eğitime alınır.
Görevde yükselme eğitimi

MADDE 15 – (1) Görevde yükselme sınavına girecek olanlara, sınavdan önce atanmak istedikleri kadroya yönelik görevde yükselme eğitimi verilir.
(2) Görevde yükselme eğitim programı, bu Yönetmeliğin 16 ncı maddesinin birinci fıkrasının (a), (b), (c), (ç), (d), (e) ve (f) bentlerinde yer alan ders konularında en az 30, (g) bendinde yer alan ders konusunda en az 45 saat olmak üzere toplam en az 75 saat olacak şekilde düzenlenir.
(3) Eğitimler, Görevde Yükselme Sınav Kurulunun koordinatörlüğünde Genel Müdürlük tarafından yapılır veya yaptırılır. Görevde yükselme eğitiminin programı ile eğitime alınacaklar ve eğitim görevlilerinin tespitine ilişkin onaylar Müsteşarlıktan alınır. Eğitim programının tamamına katılmak zorunludur.
(4) Ancak, ilgili mevzuatı uyarınca verilmesi zorunlu olan izinler süresince eğitime katılma şartı aranmaz. Aylıksız izinde bulunanlar, eğitim programı ile öngörülen toplam sürenin en az yarısı kadar eğitime katılmaları kaydıyla, bu eğitim sonunda düzenlenecek görevde yükselme sınavına girebilirler.
(5) Yukarıdaki izinler dışında, zorunlu olduğu belgelendirilen hâllerde, eğitim süresince izin kullanmamış olan personele on saate kadar izin verilebilir.
Görevde yükselme eğitiminin konuları

MADDE 16 – (1) Görevde yükselme eğitimi aşağıdaki konuları kapsar.
a) T.C. Anayasası;
1) Genel esaslar,
2) Temel hak ve ödevler,
3) Devletin temel organları,
b) Atatürk ilkeleri ve inkılap tarihi, ulusal güvenlik,
c) Devlet teşkilatı ile ilgili mevzuat,
ç) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu ve ilgili mevzuat,
d) Türkçe dil bilgisi ve yazışmayla ilgili kurallar,
e) Halkla ilişkiler,
f) Etik davranış ilkeleri,
g) Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konular.
(2) Düzenlenecek eğitim programlarında birinci fıkranın (g) bendinde belirtilen konulara ilişkin eğitimin ağırlığı yüzde altmışın altında olamaz.
(3) Görevde yükselme eğitiminin ortak konularına ilişkin sınav sorularının hazırlanmasında, Devlet Personel Başkanlığınca bu konularla ilgili belirlenen ders notları esas alınır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM
Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavı Esasları
Genel esaslar
MADDE 17 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılacak adayların, duyuruda belirtilen sınava katılma şartlarını ilanda belirtilen müracaat süresinin son günü itibarıyla taşımaları gerekir.
(2) Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanlığı, Milli Eğitim Bakanlığı, Türkiye ve Orta Doğu Amme İdaresi Enstitüsü Genel Müdürlüğü veya yükseköğretim kurumlarından birine yaptırılacak yazılı sınavın iş ve işlemlerinin koordinasyonu Genel Müdürlükçe yürütülür.
(3) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavında başarılı sayılabilmek için sınavdan 100 tam puan üzerinden en az 70 puan almak şarttır.
(4) Sınav sonuçları; sınav tarihinden itibaren iki yıl süreyi aşmamak üzere, aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar geçerlidir.
Unvan değişikliği sınavı esasları

MADDE 18 – (1) 6 ncı maddede belirtilen kadrolara personelin atanması, bu kısımda belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde eğitime tabi tutulmaksızın yapılacak unvan değişikliği sınavı sonucundaki başarı puanına göre gerçekleştirilir.
(2) Unvan değişikliği sınavları, görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliğine ilişkin konularda yazılı olarak yaptırılır.
(3) Bu sınavlara katılacaklarda, Bakanlıkta veya öğrenim durumları ile ilgisi bulunmayan görevlerde belirli süre hizmet yapmış olma şartı aranmaz. Unvan değişikliği sınavı kapsamındaki görevlere sadece kurumun kendi personeli başvurabilir.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav kurulu ve görevleri

MADDE 19 – (1) Sınav Kurulu, atamaya yetkili amir veya görevlendireceği kişinin başkanlığında, personel birimi ve eğitim biriminden en az birer üye olmak üzere yetkili amirce belirlenecek üyeler dahil toplam beş asil ve beş yedek üyeden oluşur. Sınav Kurulunu teşkil eden üyeler, görevde yükselme sınavına alınacak personelden, öğrenim ve ihraz ettikleri unvanlar itibarıyla daha düşük seviyede olamaz.
(2) Sınav kurulunun başkan ve üyelerinin görevde yükselme sınavına eşlerinin, ikinci dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve kayın hısımlarının katıldığının tespit edilmesi halinde bu üye veya üyeler sınav kurulu üyeliğinden çıkartılır ve bunların yerine yeni üye veya üyeler görevlendirilir.
(3) Bakanlık teşkilatı dışından sınav kuruluna başkan ve üye görevlendirilemez.
(4) Sınav kurulu, üye tam sayısı ile toplanır ve oy çokluğu ile karar alır. Asil üyenin bulunmadığı toplantıya yedek üyeler katılır. Oylamada çekimser oy kullanılamaz. Oyların eşitliği halinde başkanın bulunduğu taraf çoğunluğu sağlamış sayılır. Oylama sonucunda alınan karar kesin olup, karara katılmayanlar karşı oylarını gerekçeleri ile birlikte belirtmek zorundadır.
(5) Sınav kurulu, görevde yükselme veya unvan değişikliği sınavlarına katılacaklar için 16 ncı maddeyle öngörülen, Bakanlıkça belirlenecek görev alanları ve atama yapılacak görevin niteliği ile ilgili konuları ihtiva eden notların hazırlanması veya hazırlattırılması ve ilgili personele verilmesinin sağlanması, sınav sonuçlarının ilanı, yapılacak itirazların sonuçlandırılması ve sınavlara ilişkin diğer işleri yürütür. Gerekli hazırlıkların yapılabilmesi için eğitim tarihinden en az iki ay önce sınav kurulu bilgilendirilir. Sınav kurulu, bu fıkrada öngörülen sınav konularına ilişkin notların, görevde yükselme suretiyle atanacaklar için eğitimin başlayacağı tarihe kadar, unvan değişikliğine tâbi görevlere atanacaklar için ise sınav tarihinden en az bir ay önce, ilgili personele verilmesini sağlar. 16 ncı maddedeki ortak ders konularına ilişkin ders notları, ilgili personel tarafından temin edilir.
(6) Kurulun sekretarya hizmetleri Genel Müdürlük tarafından yürütülür.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav duyurusu ve başvuru

MADDE 20 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarına katılma şartları, sınavların hangi usulde yapılacağı, sınav açılan görevin kadro unvanı, atama yapılacak boş kadro sayısı, sınav konuları, sınav tarihi ve son başvuru tarihi, ilgili birimlerden alınan bilgiler üzerine Genel Müdürlükçe Bakandan alınacak onayı müteakip ilan edilir.
(2) Yönetmelik kapsamında bulunan personel, farklı birimlere bağlı görevler için açılan sınavlara aynı birimdekiler gibi katılabilir ve sınavın açıldığı birimde çalışma şartı aranmaz.
(3) Sınav başvuru süresi en az beş iş günü olarak belirlenir. Son başvuru tarihi ile sınav tarihi arasındaki süre 15 günden az olamaz. Sınav başvuru tarihinin son günü ile sınav tarihi arasındaki sürede yıllık izin kullanılamaz.
(4) Daha önce görevde yükselme eğitimine katılan ancak görevde yükselme sınavında başarısız olan personel ile bu sınava katılmayan veya başarılı olup da görevde yükselme sınavı tarihinden itibaren iki yıllık süreyi aşmamak üzere aynı görev için yapılacak müteakip sınava kadar atanmamış olan personel, aynı görev unvanları için düzenlenecek görevde yükselme eğitimi ve sınavına ilişkin bütün usul ve esaslara tabidir.
Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınav sonuçlarının duyurulması

MADDE 21 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavı sonuçları, sınavı yapan kurum tarafından Sınav Kuruluna bildirilmesinden itibaren beş iş günü içinde Genel Müdürlükçe ilan edilmek suretiyle duyurulur. Ayrıca, başarılı olanlara tebliğ edilmek üzere görev yaptıkları birimlerine yazılı olarak bildirilir.
Sınav sonuçlarına itiraz

MADDE 22 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavına katılanlar, sınav sonuçlarına gerekçelerini belirtmek suretiyle yazılı olarak itiraz edebilirler. İlgililer, kendilerine yazılı olarak bildirilmesinden itibaren beş iş günü içerisinde sınav sonuçlarına itiraz edebilir. Sınav Kurulu, itirazın intikalinden itibaren en geç 15 iş günü içerisinde itirazla ilgili işlemleri sonuçlandırarak, sonucunu ilgiliye yazılı olarak bildirir.
(2) Yapılan sınavlarda hatalı sorulara tekabül eden puanlar eşit şekilde diğer sorulara dağıtılır. Ancak, soruların yüzde beşinden fazlasının hatalı olduğunun birinci fıkrada belirtilen süre içinde yapılan itirazlar üzerine veya herhangi bir şekilde tespit edilmesi hâlinde, sınav iptal edilir ve en kısa sürede yeni sınav yapılır.
Sınav belgelerinin saklanması

MADDE 23 – (1) Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarında başarı gösterenlerin sınavla ilgili belgeleri ilgililerin özlük dosyalarında, başarısız olanlara ilişkin sınav belgeleri ise sınavı yapan birimlerce dava açma süresinden az olmamak kaydıyla aynı unvan için yapılacak bir sonraki sınava kadar saklanır.

BEŞİNCİ BÖLÜM
Çeşitli ve Son Hükümler
Görev grupları arasında geçişler

MADDE 24 – (1) Bu Yönetmelikteki görev grupları arasındaki geçişler aşağıdaki esaslar çerçevesinde yapılır.
a) Aynı hizmet grubunun alt hizmet grubu içinde kalan görevler arasında veya diğer alt görevlere sınav yapılmaksızın ilgili personelin isteği ve atanılacak kadronun gerektirdiği özellikleri taşımak şartıyla atanmak mümkündür.
b) Gruplar arası görevde yükselme niteliğindeki geçişler ve alt gruptan üst gruplara geçişler görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabidir. Ancak, Bakanlıkta veya diğer kamu kurum ve kuruluşlarında daha önce bulunulan görevler ile bu görevlerle aynı düzey veya alt görevlere, görevde yükselme eğitimi ve sınavına tabi tutulmadan atama yapılabilir.
c) 11 inci maddede sayılan unvanlar hariç olmak üzere, unvan değişikliğine tabi kadrolara yapılacak atamalar ile bu kadrolar arasındaki geçişler, ilgili kadro için düzenlenen unvan değişikliği sınavı sonucuna göre yapılır.
Yönetmelikte belirtilmeyen hususlar

MADDE 25 – (1) Bu Yönetmelikte hüküm bulunmayan hallerde, Genel Yönetmelik hükümleri uygulanır.
Özelleştirilen kuruluşlardan atama

MADDE 26 – (1) 24/11/1994 tarihli ve 4046 sayılı Özelleştirme Uygulamaları Hakkında Kanun gereğince Bakanlığa nakledilecek personelin nakledildiği görev için bu Yönetmelikte belirtilen şartlar aranmaz.
Yürürlükten kaldırılan yönetmelik

MADDE 27 – (1) 9/9/2006 tarihli ve 26284 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Sağlık Bakanlığı Personeli Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Yönetmeliği yürürlükten kaldırılmıştır.
Kazanılmış haklar

MADDE 28 – (1) Bu Yönetmeliğin yürürlüğe girdiği tarihte kapsama dahil görevlerde bulunanlar, bu Yönetmelikte aranan şartları taşıyıp taşımadıklarına bakılmaksızın görevlerine devam ederler.
Öğrenim durumu

GEÇİCİ MADDE 1 – (1) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ve aynı tarih itibarıyla iki veya üç yıllık yükseköğrenim mezunu olanlar, diğer koşullara sahip oldukları takdirde, 9 uncu maddenin uygulanması bakımından dört yıllık yükseköğrenim; lise ve dengi okul mezunu olanlar ise iki yıllık yükseköğrenim mezunu kabul edilir.
(2) 18/4/1999 tarihinde görevde bulunan ortaokul mezunları diğer şartları taşımaları kaydıyla Bilgisayar İşletmeni, Veri Hazırlama ve Kontrol İşletmeni, Veznedar, Ambar Memuru, Santral Memuru, Memur, Daktilograf ve Şoför kadrolarına atanabilirler.
Yürürlük

MADDE 29 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer.
Yürütme

MADDE 30 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Sağlık Bakanı yürütür.

Yorumlar

Yorumlar (1 Yorum)

Yazı hakkında görüşlerinizi belirtmek istermisiniz?

Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, pornografik, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.

  • Şube müdürlüğü :

    31 Ocak 2020-23:19

    Neden şube müdürlüğü açılmadı ki.
    HAKSIZLIK BU…